1. po sobi
  2. po sobi
  3. god: 9–14
  4. god: 0–8